RNDr. Rastislav Jendželovský PhD.

  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Katedra bunkovej biológie, Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology