Mgr. Lucia Kučerová PhD.

  • Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium chemorezistencie testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics