Mgr. Veronika Macurová

  • Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice

Abstract name Year Section
Význam sledovania apolipoproteínov A-I a B v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics