Bc. Natália Andelová

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava, Slovensko
  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students