doc. RNDr. Mária Kožurková CSc.

  • Katedra biochémie, ÚCHV, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
  • Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesová 11, 040 11 Košice, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
3,6,9-trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Inhibícia topoizomeráz I/II a spektrálna charakteristika interakcie ľudského krvného albumínu s novými 4-substituovanými akridín-benzohydrazidovými derivátmi 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances