Simona Tomšíková


Abstract name Year Section
Obezita ťažko ovplyvniteľný rizikový faktor aj skupine vysokorizikových pacientov 2011 Open section for students