Mgr. Jana Bezáková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Medzi-pohlavné rozdiely v expresii hodinových génov u pacientov s kolorektálnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics