prof. MUDr. Boris Mravec PhD.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Fyziologický ústav, LF UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Lipopolysacharid zvyšuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu u stresovaných CRH-/- myší 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics