Ing. Peter Vargovič PhD.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ustav experimentalnej endokrinologie, BMC SAV, Bratislava, SR
  • Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, Bratislava, Slovensko
  • Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9/5779, 845 05 Bratislava, Slovakia
  • Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Dúbravska cesta 9/5779, 845 05 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Lipopolysacharid zvyšuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu u stresovaných CRH-/- myší 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kontinuálne vystavenie chladu indukuje protizápalovú odpoveď a hnedý fenotyp adipocytov v mezenterickom tukovom tkanive potkanov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha adrenergických receptorov v imunomodulácii týmusu potkanov vystavených jednorazovému a opakovanému IMO stresu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics