Mgr. Alexandra Padová

  • Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Fyziologický ústav, LF UK, Bratislava, Slovensko
  • Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9/5779, 845 05 Bratislava, Slovakia
  • Institute of Physiology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, Slovakia
  • Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Dúbravska cesta 9/5779, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav, Sasinková 2, 813 72 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Lipopolysacharid zvyšuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu u stresovaných CRH-/- myší 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics