doc. RNDr. Iveta Boroňová PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza asociácie polymorfizmu rs17878486 génu AMELX s kariéznym procesom u detí slovenskej majoritnej populácie a rómskeho etnika z východného Slovenska 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics