Martin Smorada PhD.

  • Technická univerzita Košice, FBERG, ÚMVaOŽP, Košice, SR

Abstract name Year Section
Odstraňovanie iónov ťažkých kovov z priemyselných vôd membránovými procesmi 2011 Ecology and Environmental Sciences
Aplikácia keramických membrán pri úprave priemyselných odpadových vôd 2012 Ecology and Environmental Sciences
Využitie povrchovo aktívneho uhlia z mikrovlnnej pyrolýzy pneumatík pri čistení priemyselných vôd s obsahom zinku 2013 Ecology and Environmental Sciences