Petra Slováková


Abstract name Year Section
Polymorfizmus vybraných génov kódujúcich enzýmy metabolizmu xenobiotík a chromozómové aberácie vo vzťahu k profesionálnej expozícii inhalačným anestetikám 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics