MUDr. RNDr. Angelika Púzserová PhD.

  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied. Bratislava, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Účinok podávania (-)-epikatechínu u mladých potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C 2017 Open section for students
Vazoaktívna úloha oxidu dusnatého a sírovodíka u dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics