doc. MUDr. Martin Gajdoš CSc.

  • Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU v Bratislave

Abstract name Year Section
Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom 2016 Open section for students