RNDr. Zora Krivošíková PhD.

  • Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU v Bratislave
  • Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU
  • Ústav klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU
  • Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom 2016 Open section for students
Vplyv diétnych polyfenolov na oxidačný a karbonylový stres u subjektívne zdravých dobrovoľníkov 2017 Open section for students
Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Deficit vitamínu D ako významný determinant hypertenzie u detí s obezitou 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine