Ing. Dominika Krátka

  • Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics