RNDr. Miroslav Barančík DrSc.

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Abstract name Year Section
Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics