RNDr. Miroslav Barančík DrSc.

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Bratislava 45, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics