RNDr. Natália Pipová PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Univerzita P.J. Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pamäťové funkcie dospelých potkanov po prenatálnom vystavení rôznym noxám 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv patogénov na správanie kliešťov rodu Dermacentor v laboratórnych podmienkach 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Sysle v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics