prof. RNDr. Andrej Oriňak PhD.

  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovensko
  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,
  • Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská repubika

Abstract name Year Section
Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre adhéziu živých bunkových línií 2016 Open section
Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie 2016 Open section
Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Biodegradovateľné kovové materiály modifikované keramickým filmom 2017 Open section
Elektrochemické stanovenie glukózy na zlatých mikroelektródach 2017 Open section for students
Vplyv polymérneho povlaku na degradáciu biomateriálov na báze železa 2020 Open section
Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility 2020 Open section
Biodegradovateľné materiály v medicíne: štúdium adsorpcie proteínov na povrch práškového zinku 2020 Open section