doc. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Katedra fyzikálnej chémie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,

Abstract name Year Section
Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre adhéziu živých bunkových línií 2016 Open section
Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie 2016 Open section
Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Elektrochemické stanovenie glukózy na zlatých mikroelektródach 2017 Open section for students