Mgr. Martin Šafránek

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko
 • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG z archeóna Archaeoglobus fulgidus v Escherichia coli 2016 Open section for students
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology
Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli 2016 Open section for students
Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách 2017 Biotechnology and Food Technology
Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology
Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology
Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis 2018 Biotechnology and Food Technology
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis 2019 Biotechnology and Food Technology
Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru 2019 Biotechnology and Food Technology
Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli 2019 Biotechnology and Food Technology
Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov 2019 Biotechnology and Food Technology