Mgr. Eva Struhárňanská

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
 • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie,Ilkovičova 6, 84215, Bratislava 4, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina , Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG z archeóna Archaeoglobus fulgidus v Escherichia coli 2016 Open section for students
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology
Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli 2016 Open section for students
Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli 2016 Open section for students
Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology
Heterologická expresia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v Escherichia coli 2017 Open section for students
Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie 2018 Open section for students
Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology
Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis 2018 Biotechnology and Food Technology
Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli 2019 Biotechnology and Food Technology