RNDr. Peter Boleček PhD.

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Vplyv rôznych koncentrácií vybraných ťažkých kovov na fyziologické parametre rastliny 2016 Open section