Bc. Ivana Petrovičová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika

Abstract name Year Section
Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology