Mgr. Veronika Lišková

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika
  • Medzinárodné centrum klinického výskumu Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne, Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
  • Loschmidtove laboratóriá, Ústav experimentálnej biológie, RECETOX, Prírodovedecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology
Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách 2017 Biotechnology and Food Technology
Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology
Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis 2018 Biotechnology and Food Technology