Mgr. Stanislava Bírová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,
  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG z archeóna Archaeoglobus fulgidus v Escherichia coli 2016 Open section for students
Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli 2016 Open section for students
Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli 2016 Open section for students
Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
Efektívna stratégia expresie transmembránového proteínu TerC a jeho počiatočná purifikácia 2017 Open section for students
Heterologická expresia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v Escherichia coli 2017 Open section for students
Vplyv vhodného výberu detergentu na izolačné a purifikačné kroky membránových proteínov reprezentovaný na proteíne TerC 2018 Open section for students
Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics