prof. Ing, Marián Antalík DrSc.

  • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Nanočastice vs. Nanoklastre 2015 Open section