Bc. Aneta Lichvariková

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika

Abstract name Year Section
Návrh konštruktov pre analýzu sekretómu v Candide utilis 2015 Biotechnology and Food Technology
Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie 2015 Biotechnology and Food Technology
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology