doc. MUDr. Adriana Boleková PhD.

  • Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Kvantita a morfológia nitrergických neurónov v amygdale prenatálne ožiarených potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics