MUDr. Panagiotis Artemiou PhD.

  • Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a VUSCH, a.s., Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium krvi pacientov s aneuryzmou hrudníkovej aorty pomocou metódy fluorescenčnej spektroskopie 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances