prof. RNDr. Anton Gáplovský DrSc.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, SK
  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Photochemistry of isatin diphenylhydrazones 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv štruktúry na vznik aniónov izatínu v aprotických rozpúšťadlách 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
UV VIS spektroskopia – nástroj na rozlíšenie konkurenčných interakcií NH vodíkov izatínhydrazónov s aniónmi v závislosti od ich štruktúry 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology