MUDr. Teodor Kluka PhD.

  • Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UPJŠ LF a UN LP, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Abstract name Year Section
Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics