Ing. Sylvia Gromošová PhD.

  • Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Abstract name Year Section
Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics