prof.RNDr. Ľubomír Mátel CSc.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Využitie SPE sorbentu AnaLig®Sr01 pre stanovenie 90Sr v kostiach svine divej 2015 Open section for students