doc. Ing. Tatiana Bojňanská PhD.

  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv prídavku múky z láskavca (Amaranthus L.) na retenčnú schopnosť cesta a na technologickú kvalitu pekárskych výrobkov 2015 Biotechnology and Food Technology