Mgr. Bianka Horváthová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovensko
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava,

Abstract name Year Section
Stanovenie prírodného rádionuklidu 226Ra v stavebných surovinách iónovou výmenou 2015 Ecology and Environmental Sciences
Optimalizácia postupu pre stanovenie 107Pd v rádioaktívnych odpadoch 2015 Open section
Extrakčná chromatografia pre stanovenie 107Pd vo vzorkách z vyradenej JE V1 2016 Open section