doc. RNDr. Silvia Dulanská PhD.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava,
  • Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Stanovenie prírodného rádionuklidu 226Ra v stavebných surovinách iónovou výmenou 2015 Ecology and Environmental Sciences
Testovanie možností sorpcie 137Cs na impregnovanom sorbente 2017 Open section
Hubové biomasy pre zakoncentrovanie rádionuklidov 2017 Ecology and Environmental Sciences
Monitoring povrchových vôd vo vybraných oblastiach 2017 Ecology and Environmental Sciences