Doc., RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics