Ing. Miroslav Ferko PhD.

 • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
 • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava
 • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava,
 • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovensko
 • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika
 • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko
 • Slovak Academy of Sciences, Institute for Heart Research , Bratislava, Slovak Republic
 • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca
 • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
 • Slovenská akadémia vied, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Affect of heart mitochondrial energetic metabolism in remote ischemic and metabolic preconditioning 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics