Mgr. Martina Muráriková

  • Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava,
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diverse effects of chest irradiation on rat heart function and ischemic tolerance 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remote ischemic preconditioning effects tolerance to ischemia in hearts of spontaneously hypertensive rats in age dependant manner 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics