Mgr. Magdaléna Jašová

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava,
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Slovak Academy of Sciences, Institute for Heart Research , Bratislava, Slovak Republic
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV

Abstract name Year Section
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
Affect of heart mitochondrial energetic metabolism in remote ischemic and metabolic preconditioning 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students