Mgr. Ivana Kancirová

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava,
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Biofyzikálne metódy využívané vo výskume kardioprotekcie 2016 Open section for students
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students