Simona Rezáková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón 2014 Biotechnology and Food Technology