MUDr. Petra Jungová

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská Republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB , Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Centrum zriedkavých genetických chorôb, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, oddelenie molekulovej a biochemické genetiky, Bratislava,

Abstract name Year Section
Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika porúch β-oxidácie karboxylových kyselín v SR 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Deficit pantotenát kinázy u Slovenských pacientov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod 2021 Molecular biology and genetics
Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta 2021 Molecular biology and genetics