doc. RNDr. Viktor Víglaský PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Košice, Slovenská Republika
  • Ústav Chemických vied, Katedra Biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesová 11, 040 01 Košice, Slovenská Republika.
  • Univerzita Jozefa Pavla Šafárika, Košice, Slovakia

Abstract name Year Section
G-kvadruplexové aptaméry 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza špecifického viazania tiazolovej oranžovej s alternatívnymi štruktúrnymi motívmi nukleových kyselín 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC) 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vplyvu polyetylénglykolu na konformáciu G-kvadruplexov odvodených od telomérnych sekvencií DNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Interakcie rôznych štruktúrnych motívov G-kvadruplexovej DNA s tioflavínom T 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza G-kvadruplexov odvodených od vírusov Eboly a ich interakcií s tiazolovou oranžou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics