prof. RNDr. Beňadik Šmajda CSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko
  • Univerzita P.J. Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics