RNDr. Lenka Tomášová PhD.

  • Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, 041 80 Košice
  • Ústav anatómie Lekárska fakulta UPJŠ, Košice,

Abstract name Year Section
Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv prenatálne podanej kyseliny retinovej na nitrergické štruktúry v kôre mozgu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Postanatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov v prefrontálnej kôre potkana 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kvantita a morfológia nitrergických neurónov v amygdale prenatálne ožiarených potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics