Mgr. Ján Bilohuščin

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie a rádioekológie, Bratislava
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovensko
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava

Abstract name Year Section
Stanovenie rádionuklidov 90Sr, 239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde spoluzrážaním a metódou SPE 2014 Open section
Stanovenie plutónia v moči použitím sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Pu-02 a alfa spektrometrie 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Optimalizácia postupu pre stanovenie 107Pd v rádioaktívnych odpadoch 2015 Open section