prof. RNDr. Ľubomír Mátel CSc.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Stanovenie rádionuklidov 90Sr, 239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde spoluzrážaním a metódou SPE 2014 Open section
Hubové biomasy pre zakoncentrovanie rádionuklidov 2017 Ecology and Environmental Sciences
Monitoring povrchových vôd vo vybraných oblastiach 2017 Ecology and Environmental Sciences